Elevråd

Elevrådet spiller en viktig rolle på Breivang videregående skole. Alle klassene velger sin tillitselev som representant til elevrådet i begynnelsen av skoleåret. De tillitsvalgte elevene fra klassene velger så elevrådsleder og styre.

Tillitseleven representerer klassen og forplikter seg til å møte på samlinger i regi av elevrådet. Tillitselev samarbeider med kontaktlærer. Klassens time brukes til å forberede saker til elevrådet, og referere fra elevrådsmøter. 

Elevrådet er viktig for å fremme elevenes synspunkter og interesser. Elevrådet har tett dialog med rektor og en egen elevrådskontakt, som sammen jobber aktivt for et godt fysisk og psykososialt skolemiljø for alle. 

Møter og samlinger 

Det blir kalt inn til elevrådsmøter etter fast plan gjennom skoleåret. Elevrådstyret møtes i forkant av elevrådsmøter. Ved behov kan det kalles inn til ekstraordinært elevrådsmøte eller styremøte. 

I løpet av skoleåret har elevrådet ansvar for elevinnslag på fellessamlinger, de arrangerer ulike temadager og er tett involvert i skolens solidaritetsprosjekt. Representanter fra elevrådet deltar i Skolemiljøutvalget

Styret 

På det første elevrådsmøtet velger tillitselevene fra klassene elevrådsleder, nestleder og representanter til elevrådsstyre.

Samarbeidspartnere 

Breivang er medlem av Elevorganisasjonen som holder kurs og støtter elevrådet med EO-midler til ulike aktiviteter. 

www.elevråd.no er en utmerket ressurs for elevrådsarbeid