Handlingsplan og styringsdokumenter

Skolen forholder seg til en rekke lover og forskrifter. Skolens planer baseres på overordnede læreplaner og styringsdokumenter.

EK-håndbok - Styrings- og kvalitetssystem
Målet med styrings- og kvalitetssystemet er at fylkeskommunen skal levere bedre tjenester gjennom helhetlig virksomhetsstyring og risikoreduksjon og en styrket internkontroll. Systemet er beskrevet i styrings- og kvalitetshåndboken. Håndboken beskriver hvordan systemet fungerer på systemnivå: ansvarsforhold, rapporteringssløyfer og inneholder verktøy for at fylkeskommunen skal kunne ha en god og betryggende kontroll med virksomheten. Herunder prosedyre for rapportering av avvik og metode for risiko- og vesentlighetsvurderinger.

EK-håndboka
Avviksrapportering 
 

Les om styringsdokumenter på Troms fylkeskommunes hjemmesider

Overordnede læreplaner finnes på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider