Til alle foresatte

Rektor Kristin Bjørnsdatter Halvorsen - Klikk for stort bildeRektor Kristin Bjørnsdatter Halvorsen 

Covid-19 gjør at høstens foreldremøter ikke vil foregå på samme vis som før.

Til alle foresatte ved Breivang videregående skole

Vanligvis møter jeg og/eller resten av det pedagogiske lederteamet ved Breivang på høstens foreldremøter. Vi har en felles informasjonsdel før klassevise møter med kontaktlærerne. I år gjør covid-19 og smittevernhensyn det slik at det ikke bli avholdt stedlige foreldremøter ved Breivang. Informasjon fra ledelsen vil derfor bli gitt gjennom dette informasjonsskrivet.

Kontaktlærerne vil ringe alle foresatte til elever under 18 år, og foresatte til elever over 18 år som har skrevet under samtykkeskjemaet til skole-hjem samarbeid.

Siden vi ikke får presentert oss personlig, finner dere kort informasjon om skolens lederteam her: https://breivang.vgs.no/om-oss/skolen-var/skolens-ledelse-og-ansatte/

 

Skolestart og covid-19

Mange av dere har allerede lest informasjonen vi har lagt ut om covid-19 på skolens hjemmeside. Dette er viktig lesing og alle oppdateringer rundt skolen og situasjonen vil publiseres på hjemmesiden under Aktuelt – koronainformasjon. Ta kontakt med skolen om det skulle være spørsmål omkring covid-19.

Vi ønsker at dere fortsatt prater med elevene om smittevern og viktigheten av å overholde regler, som avstand og de vanlige hygienetiltakene hjemme og på skolen.

I denne tida der alle må ta forholdsregler øker elevfraværet naturlig nok. Skolen registrerer fraværet som covid-19 relatert, men fravær fram til og med oktober vil ikke føres på vitnemål/kompetansebevis. Kunnskapsdepartementet vil på bakgrunn av smittesituasjonen vurdere om det er grunn til å videreføre unntaket.

Elevfravær under covid-19: https://breivang.vgs.no/aktuelt/informasjon-om-elevfravar.21315.aspx

Informasjonskanaler fra skolens ledelse

Ledelsen bruker Transponder SMS som kommunikasjonsverktøy med foresatte. Via Transponder kan det kommuniseres via både SMS og e-post.

VIKTIG! For at skolen skal kunne nå foresatte på SMS og e-post må alle elever under 18 år og elever over 18 år som har skrevet under samtykkeskjema, hvert år ved skolestart, sende inn kontaktinformasjon med telefonnummer og e-postadresse til sine foresatte. Dette gjøres via elevregistrering på hjemmesiden. All informasjon slettes etter endt skoleår og derfor må alle elevene sende inn nytt skjema hver høst ved skolestart. Dessverre opplever vi at elevene noen ganger leverer mangelfull informasjon på foresatte. Snakk med ungdommen din om han eller hun har sendt inn all informasjon.

Elevregistrering: https://forms.tromsfylke.no/utdanning/breivang-vgs/

Skolens pedagogiske plattform

Vår pedagogiske plattform beskriver fokusområder på Breivang. Den skal virkeliggjøres i samspill mellom ansatte, elever, foresatte og alle andre skolen samarbeider med.

Plattformen sier noe om vår framtidsretta skole og hvilke kompetanser som er nødvendige å ha. Vi legger vekt på vår skole som en lærende organisasjon, der vi lærer sammen og ser læringsarbeidet i sammenheng med framtidig yrke. Tverrfaglighet og yrkesretting av fagene er viktig for å skape framtidens entreprenører som samfunnet trenger.

Se vår pedagogiske plattform i sin helhet her: https://breivang.vgs.no/om-oss/skolen-var/pedagogisk-plattform/

Læringsmiljø

Vi ønsker å arbeide for et godt læringsmiljø og skolen skal være preget av sosial tilhørighet og inkludering. Vi har valgt Trygg læring som metode i arbeidet. Den gode dialogen er sentral, og elevene får øve på gode kommunikasjonsprosesser som vil hjelpe dem i samhandlingen med andre og til å bygge gode relasjoner. Trygg læring har også verktøy for konflikthåndtering.  

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en ansatt på skolen vet om eller tror at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

  • Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • Si ifra til rektor
  • Undersøke det som har skjedd

Våre handlingsplaner og reglement ligger på skolens hjemmeside:  https://breivang.vgs.no/for-elever/reglement-og-rutiner/skolemiljo/ og lokal handlingsplan for et godt og trygt læringsmiljø: https://breivang.vgs.no/om-oss/planer-og-strategier/handlingsplan-og-styringsdokumenter/

Helsesykepleier

Julie Thuve Hovden er helsesykepleier ved Breivang.

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever som trenger råd, veiledning og samtale. Julie har kontortid ved skolen tirsdager i partallsuker kl. 09.00-15.00 og onsdager kl. 09.00-15.00.

Miljøterapeut

Susan Jensen er vår miljøterapeut og har kontor i tilknytning til biblioteket. Susan er samtalepartner og veileder for elever med faglige, sosiale eller emosjonelle vansker med å finne seg til rette i skolehverdagen. Susan bistår også elever som har behov for kontakt med instanser utenfor skolen. Kontaktinformasjon: susan.jensen@tffk.no Telefon: 47463539 https://breivang.vgs.no/for-elever/hjelp-og-radgivning/sosialpedagogisk-radgiving/

Sosialpedagogisk rådgiver

Eirin Endresen Ytreberg er vår sosialpedagogiske rådgiver. Noen av hennes spesielle arbeidsfelt er stipend- og låneordning, meldinger om skoleavbrudd og kontakt med andre instanser. Eirin har kontor i tredje etasje: 3305. Kontaktinformasjon: eirin.ytreberg@tffk.no Telefon: 77788511 https://breivang.vgs.no/for-elever/hjelp-og-radgivning/sosialpedagogisk-radgiving/

Spesialpedagogisk rådgiver

Stein Torgeir Aukland er vår spesialpedagogiske rådgiver ved skolen. I sin rolle legger han til rette for at elever med ulike lærevansker og funksjonshemninger kan få likeverdig og tilpasset opplæring. https://breivang.vgs.no/for-elever/hjelp-og-radgivning/spesialpedagogisk-radgiver/

Arbeidslivsveileder, ALV

Nine Merete Pedersen er skolens ALV (arbeidslivsveileder). Den viktigste rollen hennes er å sørge for at overgangen fra skole til læreplass er en integrert del av opplæringen i skolen. Vi knytter kontakt med opplæringsbedrifter i næringslivet, og sammen med opplæringskontorene finner vi den rette lærlingeplassen for hver enkelt elev. Vi følger opp elevene på veien til de har skrevet kontrakt om opplæring som lærekandidat eller lærling. https://breivang.vgs.no/for-elever/hjelp-og-radgivning/arbeidslivsveileder/

Utdannings- og yrkesrådgiver

Eirin Endresen Ytreberg er vår utdannings- og yrkesrådgiver, innenfor dette arbeidsfeltet driver hun veiledning om utdanningsprogrammer, fag og fagvalg. Hun samarbeider tett med grunnskolen og andre opplæringsinstitusjoner. https://breivang.vgs.no/for-elever/hjelp-og-radgivning/utdannings-og-yrkesradgiver/

Fokus på nærvær og oppfølging ved fravær

Elevfravær skal meldes på morgen, foresatte melder for elever under 18 år, elever over 18 år melder selv til kontaktlærer. Ved elevfravær som ikke er meldt, kontakter kontaktlærer elev / foresatte for å bringe klarhet i eventuell årsak. Ved å se den enkelte elev og reagere raskt på elevfravær ønsker vi å redusere fare som at elever får for stort fravær og av den grunn kan falle utenfor skolen.

Informasjon om fravær

Under covid-19 er fraværsreglementet endret for den videregående skole. Mer informasjon om fravær under Covid-19 finner dere lengre opp i dette skrivet under Skolestart og covid-19. Via denne lenken på hjemmesiden kan dere lese om det normale fraværsreglementet: https://breivang.vgs.no/for-elever/skolehverdag/fravar/

 

Kristin Bjørnsdatter Halvorsen
Rektor
Breivang videregående skole